OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Kynologický klub Abrahám

Stanovy klubu

 

STANOVY KYNOLOGICKÉHO KLUBU ABRAHÁM

HLAVA l.

l. Názov, členstvo a sídlo organizácie

Článok 1

 

1.         Názov organizácie je KYNOLOGICKÝ KLUB ABRAHÁM

2.         KK Abrahám je plnoprávny člen ZVAZU ŠPORTOVEJ KYNOLÓGIE SLOVENSKEJ  REPUBLIKY (ZŠK SR)

3.         Sídlo Kynologického klubu sa nachádza:

            Abrahám 323, 925 45

 

HLAVA II.

II. Poslanie KK Abrahám

Článok 2

1.         KK Abrahám je dobrovoľné združenie združujúce záujemcov o športovú kynológiu, predovšetkým o výcvik pracovných plemien psov FCI.

2.         KK Abrahám

            a/ riadi, organizuje a napomáha rozvoju športovej kynológie vo svojom  regióne

            b/ pripravuje a vychováva svojich členov na súťaže a to najmä z radov mládeže

            c/ organizuje súťaže, preteky, skúšky a akcie masového charakteru športovej kynológie

            d/ získava a doporučuje svojich členov na funkcie cvičiteľov, trénerov, figurantov

                 a rozhodcov pre výcvik a exteriér

HLAVA III.

II. Členstvo , práva a povinnosti členov KK Abrahám

Článok 3

1.         Členstvo v KK Abrahám je dobrovoľné. Členom KK sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s týmito stanovami.

2.         Členom KK Abrahám sa stáva fyzická osoba na základe písomnej prihlášky a zaplatenia členského poplatku po potvrdení     členstva výborom KK Abrahám.

3.         Za člena KK Abrahám prijíma, vylučuje a členstvo ruší výbor KK Abrahám podľa organizačného poriadku ZŠK SR.

Článok 4

1.         Každý riadny člen KK Abrahám má právo:

            a/ zúčastňovať sa podujatí v rámci klubu a ďalších akcií organizovaných pod záštitou ZŠK SR

            b/ byť informovaný o činnosti KK, podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k jeho činnosti a činnosti jeho členov na najvyšší orgán KK /ČS – členská schôdza/

            c/ odvolať sa proti rozhodnutiu smerujúcemu proti nemu až k najvyššiemu orgánu KK/ČS/

            d/ podľa svojich možností, schopností a záľub zapojiť sa do športovj, spoločenskej,

                výchovnej a inej činnosti KK

            e/ používať výcvikové a športové zariadenia, ktoré sú majetkom KK

            f/ podieľať sa na výhodách, ktoré KK poskytuje svojím členom

            g/ nosiť a používať označenie KK, označenie výkonnostných a kvalifikačných tried, čestných titulov a vyznamenania získané v súvislosti so športovou kynológiou

            h/ po dovŕšení 15 rokov voliť a od 18 rokov byť volený do funkcií v orgánoch KK ako zástupca alebo delegát KK

            ch/ KK má právo voliť prostredníctvom svojich zástupcov, delegátov. Na zjazd ZŠK SR má KK alebo chovateľský klub možnosť vyslať za každých začatých 50 členov  jedného delegáta.

2.         Každý člen KK je povinný:

            a/ dodržiavať stanovy, smernice a ostatné záväzné predpisy KK a správať sa tak, aby nepoškodzoval dobré meno a záujmy KK

            b/ platiť členské príspevky, výšku ktorých určí VČS KK /VČS - Výročná členská schôdza/

            c/ propagovať športovú kynológiu

            d/ podľa svojich schopností a možnosti chrániť majetok KK

            e/ zvolení delegáti sú viazaní uznesením orgánu, ktorý ich zvolil a v prípade nesplnenia tohto uznesenia je tento orgán oprávnený ich zbaviť delegačného mandátu

Článok 5

Zánik členstva v KK Abrahám

1.         Členstvo v KK zaniká

            a/ vystúpením člena z KK Abrahám

            b/ zrušením členstva v KK Abrahám

            c/ vylúčením z KK Abrahám

            d/ úmrtím člena KK Abrahám

            e/ zánikom KK Abrahám

2.         Členstvo v KK Abrahám môže byť zrušené v prípade závažného nesplnenia si členských povinností.

3.         Vylúčiť člena z KK je možné iba v prípade závažného porušenia záujmov, dobrého          mena KK alebo jeho demokratických princípov.

Článok 6

Oceňovanie zásluh

1.         Osoba, ktorá sa významným spôsobom zaslúžila o rozvoj športovej kynológie alebo jej popularizáciu, môže byť prijatá za čestného člena KK.

2.         Za vysokú aktivitu, za úspechy dosiahnuté v rozvoji KK, vo výchove výcviku športovej a  inej činnosti môže KK navrhnúť výboru KK ZŠK SR jednotlivcov na vyznamenania, čestné tituly a iné ocenenia.

Článok 7

Disciplinárne opatrenia

1.         Členovi KK môžu byť uložené disciplinárne opatrenia: 

            a/ písomné upozornenie výborom klubu

            b/ zákaz činnosti v KK

            c/ pozastavenie členstva v KK

            d/ zrušenie členstva

            e/ vylúčenie

2.         Disciplinárne opatrenie: Zákaz činnosti v KK môže byť uložené na 1 - 5 rokov. Na dobu výkonu tohto opatrenia sa zároveň určí konkrétne obmedzenie, ktoré sa bude zákazu činnosti dotýkať.

3.         Disciplinárne opatrenie: Vylúčenie môže byť uložené na 1-5 rokov

4.         Člen KK sa môže odvolať proti rozhodnutiu smerujúcemu proti nemu až k najvyššiemu orgánu KK /ČS/.

Článok 8

Disciplinárny poriadok

1.         Disciplinárne opatrenie je možné uložiť jednotlivým členom za konanie, ktorým   porušia stanovy KK, alebo za iný právny delikt postihnuteľný podľa osobitných predpisov,  alebo ak ide o priestupok, alebo trestný čin v spojitosti s činnosťou.

2.         Disciplinárne opatrenie nie je možné uložiť za konanie, ktorým niekto odvracia primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonmi a záujem chránený stanovami KK.

3.         Disciplinárne opatrenie nie je možné uložiť tomu, kto pre duševnú chorobu v čase spáchania skutku nemohol svoje konanie ovládať. Zodpovednosti sa nezbavuje ten, kto sa do stavu nepríčetnosti priviedol hoci len z nedbanlivosti, požitím alkoholu alebo užitím inej návykovej látky.

4.         Disciplinárne opatrenie je možno uložiť členovi KK, ktorý svojím konaním:

            a/ v spojitosti s činnosťou  KK spácha trestný čin

            b/ v spojitosti s činnosťou v KK spácha priestupok

            c/ poruší stanovené povinnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami KK

            d/ bez povolenia prechodne užíva majetok KK

            e/ spôsobí škodu na majetku KK

            f/ na akciách organizovaných KK, ktoré sú poriadané jeho členmi svojím konaním naruší ich priebeh

            g/ poruší stanovy KK

            h/ svojvoľne neplní prijaté opatrenia

            i/ svojou činnosťou rozbíja organizáciu KK

5.         Objasňovanie porušení, ktoré spáchali členovia KK vykonáva výbor kynologického klubu alebo ním poverený člen KK.

6.         O uložení disciplinárneho opatrenia môže rozhodnúť výbor KK so súhlasom nadpolovičnej väčšiny jeho členov

7.         Pri určení druhu disciplinárneho opatrenia a dĺžky doby pre zákaz činnosti, pozastavenie a vylúčenie sa prihliadne na okolnosti, za ktorých došlo k následku, k  jeho rozsahu, na mieru zavinenia.

HLAVA IV

Organizačná výstavba KK

Článok 9

1.         KK sa skladá z členov klubu.

2.         Najvyšší orgán je členská schôdza /ČS/, ktorá je utvorená zo všetkých členov klubu a  zvoláva sa raz za jeden rok. Mimoriadna ČS sa zvoláva podľa potreby na návrh predsedu klubu.

3.         Výkonný orgán - Výbor.

4.         Štatutárne orgány - predseda, hospodár, pokladník.

5          Revízna komisia.

6.         Výbor KK je volený na 5-ročné funkčné obdobie.

7.         Najvyšší orgán ČS volí výkonný orgán, štatutárne orgány, revíznu komisiu, rokuje a uznáša sa a schvaľuje návrh stanov, ich zmien, dodatkoch o smerniciach a vykonávacích predpisoch, o návrhoch, odporúčaniach a pripomienkach členov.

8.         Najvyšší orgán /ČS/ schvaľuje plán činnosti, rozpočet, výšku členského poplatku a organizačný poriadok.

9.         Najvyšší orgán /ČS/ je uznášania schopná bez rozdielu na počet členov klubu. Uznesenie je platné ak za jeho prijatie hlasovala nadpolovičná väčšina členov.

10.       Výbor:

            a/ reprezentuje názory svojich členov, obhajuje práva a záujmy KK, pravidelne informuje o svojej činnosti členskú základňu

            b/ schádza sa minimálne 4 krát do roka.

11.       Revízna komisia kontroluje dodržiavanie stanov KK a príslušných smerní a predpisov. V  prípade potreby navrhuje disciplinárne opatrenia.

HLAVA V.

Majetok KK

Článok 10.

1.         Majetok KK tvoria hmotne a finančné prostriedky získané z:

            a/ členských a klubových príspevkov

            b/ dotácií, reklám, darov a iných zdrojov

2.         Spôsob hospodárenia s majetkom a jeho ochrana sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozhodnutím KK.

3.         Pri zrušení alebo zániku KK o jeho majetku rozhoduje VČS.

HLAVA VI.

Spoločné ustanovenia

Článok 11.

1.         Ak v období medzi voľbami členov výboru KK vznikne potreba ich doplnenia novými členmi, ich voľbu možno nahradiť kooptáciou maximálne do výšky 1/3 členov daného výboru.

2.         KK a jeho členovia majú právo používať svoj členský preukaz, vlajku, zástavu, znak a  pečiatku so svojím označením a znakom.

HLAVA VII.

Záverečné ustanovenia

Článok 12.

1.         KK Abrahám zanikne ak:

            a/ o zániku KK rozhoduje najvyšší orgán ČS 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov klubu na ČS

2.         Najvyšší orgán /ČS/ menuje likvidátora /likvidačnú komisiu/, likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky, s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.

3:         Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.